VHF/SRC mars 2023
Räkna med totalförbud

Giftiga bottenfärger, snart ett minne blått


Text & bild: Bengt Utterström 2016-11-13

Bottenmålning av båtar kan snart vara ett minne blått. Starka krafter från myndighetshåll ser gärna ett totalförbud inom en snar framtid.
Bottenmålning av båtar kan snart vara ett minne blått. Starka krafter från myndighetshåll ser gärna ett totalförbud inom en snar framtid.

Inom några få år kan vi räkna med ett totalförbud mot giftiga bottenfärger på båtar. I vart fall i Östersjön och på motorbåtar under sju meters längd. Det är också där som det stora flertalet båtar finns. Hur det blir med större motorbåtar och segelbåtar återstår att se.

Lösningen på beväxningsproblemet, är det kopparpulver blandat i Epoxy? Det håller havstulpaner borta i mer än tio år. Men det är ingenting som färgindustrin målar fram.


Det pågår ett stort samverkansprogram om vilka skadeverkningarna är från de bottenfärger som vi målar på våra båtar. Nya riktlinjer för bottenfärger till fritidsbåtar arbetas fram och hur hantering av miljöfarliga färgrester ska ske. Skrovmålet är projektet döpt till och det leds av Lina Pettersson på Transportstyrelsen. Det var Lina Petersson som ledde utredningen om utsläpp av toalettavfall som sedan innebar att det blev ett totalförbud mot utsläpp från båttoaletter. När det gäller målning av båtbottnar kan vi räkna med ett liknande resultat.


Efter att ha deltagit på en nationell båtmiljökonferens i mitten av oktober och lyssnat på olika föredragshållare från kommunala miljöförvaltningar, Havs- och Vattenmyndigheten, Miljösamverkansgrupper, Kemikalieinspektionen, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Statens Geotekniska Institut, Stockholms Universitet, Chalmers, och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vågar jag påstå att vi båtägare ska räkna med ett totalförbud för bottenfärger på motorbåtar upp till 6 – 7 meters längd från Trelleborg till Haparanda inom en snar framtid.


Miljöbalkens 2 kapitel
Idag styrs hela debatten utifrån Miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kapitlet. Där ingår kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen (2-4§§).


Kunskapskravet
innebär att en verksamhetsutövare är skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Verksamhetsutövare kan då vara båtägaren som målar sin båtbotten, en båtklubb eller marina. Den som målar ska ha tillräcklig kunskap om vad som gäller för att skydda sig själv, omgivningen, miljön och vattenlevande organismer.

 

Försiktighetsprincipen innebär att den som målar ska hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Den som målar eller tar bort gammal färg och förorenar ska själv bekosta nödvändiga åtgärder så att giftiga ämnen inte riskerar att läcka ut och skada människor eller miljön.


Produktvalsprincipen
innebär att man ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter som kan innebära risker för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga produkter. Transportstyrelsen menar här att det ska vi tänka på när vi väljer bottenfärg och att vi ska fundera på alternativa metoder i stället för färg.


Bekämpningsmedel i bottenfärger
Alla bottenfärger, som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet, räknas som bekämpningsmedel. Av den anledningen ska alla färger granskas och godkännas av kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Transportstyrelsen påpekar också att även om färgen är godkänd Kemikalieinspektionen innebär det inte att färgen är giftfri och miljövänlig.


Påväxten är större i vatten som innehåller salt. I sötvatten sker knappt någon beväxning. Östersjön räknas som ett särskilt känsligt hav och därför tas särskild hänsyn till vilka färger som får användas i Östersjön. Så kallade ”västkustfärger” är inte tillåtna i Östersjön eller norr därom. I insjöar och i Bottniska viken får inga bottenfärger med gift användas.


Enligt Transportstyrelsen såldes det 56 ton bekämpningsmedel/aktiv substans för användning i båtbottenfärger för fritidsbåtar under 2014. De mest använda substanserna är kopparbaserade ämnen.


Så kallade fartygsfärger får inte användas på fritidsbåtar.


TBT, tennorganiska föreningar
TBT är ett mycket giftigt ämne och har varit förbjudet i bottenfärger sedan 1989. Från 2008 gäller ett totalförbud mot TBT, även på yrkesbåtar. Förbudet innebär att det inte får förekomma på ett båtskrov. Trots det kan gamla bottenfärger ge läckage. Dessa båtar, med TBT läckage, ska avlägsna bottenfärgen, alternativt måla båtbotten med ett spärrskit, men även spärrskikt har visat sig ge läckage.


Om färgen avlägsnas ska det ske på ett fackmannamässigt sätt med rätt skyddsutrustning i syfte att skydda hälsa och miljö.


En kommuns uppgift
Kommuner är ansvarig tillsynsmyndighet för användandet och hantering av båtbottenfärger. Den som använder olagliga färger begår ett miljöbrott som kan få rättsliga påföljder. Att använda färger som inte är tillåtna av Kemikalieinspektionen är förbjudet enlig miljöbalken.


Hamnar, det vill säga, marinor och båtklubbar har ett ansvar för egenkontroll. Det står uttryckligen att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Vidare ska alla inom en båtklubb eller en marina hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön genom egna undersökningar eller på annat sätt.


Därför kan vi räkna med ett totalförbud
Eftersom miljöreglerna är heltäckande och bottenfärger anses vara bekämpningsmedel kan vi räkna med att en stor grupp båtar inte kommer att få bottenmålas. Det bli i stort sett omöjligt att måla och att skölja av botten vid torrsättning utan att begå ett miljöbrott. Att sedan ta bort gammal färg är också riskabelt, även där kan miljöbrott ske om det görs på ett felaktigt sätt.

 


Alternativen

Min före detta reportagebåt bottenmålades aldrig. Ett effektivt sätt att göra botten ren var att köra en kort sträcka i is. En gång per säsong tvättades botten med högtryckstvätt. Före och efter tvätt kunde det skilja närmare 5 knop i fart på högsta varvtal.
Min före detta reportagebåt bottenmålades aldrig. Ett effektivt sätt att göra botten ren var att köra en kort sträcka i is. En gång per säsong tvättades botten med högtryckstvätt. Före och efter tvätt kunde det skilja närmare 5 knop i fart på högsta varvtal.

För alla båtägare gäller det att tänka om. Som alternativ till bottenmålning nämns borsttvätt i båtbottentvätt, mekanisk borstning för hand, ultraljudssändning i skrovet, ha båten på en trailer eller båtlyft när den inte används, lägga en duk under båten eller förvara båten i sötvatten.


Kopparpulver som blandats i Epoxyfärg används på många håll i Europa. En behandling sägs hålla i cirka 10 år i vatten som har betydligt högre salthalt och därmed beväxning än vad vi har utmed svenska kusten. Epoxy används för att göra plastskrov täta. Ytan är att likna vid hård plast. Kopparpulvret är inbakat i plasten. Är det en lösning för lite större båtar även i Sverige frågar jag mig? I svenska vatten kanske det fungerar i femton år eller längre. Vi ska nog inte räkna med att färgfabrikanterna kommer att föra fram det som ett alternativ så länge de årligen får sälja bottenfärger som sedan många båtägare först målar på båten på våren för att sedan på hösten spolar bort med högtryckstvätt.


Det är svårt att få ett klart besked om hur skadligt koppar här. Koppar är ett grundämne och det finns i naturen. Alla som dricker vatten ur kran får i sig vatten som transporterats i kopparrör. När jag påstår det på ett seminarium om bottenfärger fick jag till svar: ”Det är ohälsosamt att dricka det vattnet.” Men hur ohälsosamt, frågar jag mig.


Källhänvisning

Här finns mera information om Skrovmålet *Klicka vidare* 
 

Foldern Måla båtbotten – Du har väl koll på reglerna? *Klicka vidare*
Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut