VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
NFB:s Kanalintyg krävs inte

Nya sjötrafikregler gäller på Göta Kanal


Bengt Utterström 2020-03-31

Blåstavla anger att det är cirka 300 meter kvar till bro eller sluss. Mellan fripåle och bro eller sluss får man inte förtöja.
Bild:Transportstyrelsen.
Blåstavla anger att det är cirka 300 meter kvar till bro eller sluss. Mellan fripåle och bro eller sluss får man inte förtöja.

Från och med den 1 mars gäller nya och tydligare regler för sjötrafiken längs hela Göta Kanal mellan Mem i Slätbaken och Sjötorp i Vänern. Reglerna gäller för alla som färdas på kanalen. De nya reglerna är att anse som enklare än det internationella regelverket för kanalfart som gäller på vissa av Europas kanaler. Dessa har Sverige inte ratificerat.

Tanken med de nya reglerna är att de ska vara lättare att förstå och följa. Till exempel har man gjort tydliga och förklarande illustrationer som ska göra det enklare både för allmänheten och yrkessjöfarten att göra rätt i framförallt trånga passager i kanalen. Transportstyrelsen har i dialog med bland annat Göta Kanalbolaget utformat de nya reglerna.


Här är några av de nya reglerna:

Ett fartyg får inte föras i kanalen om det har en större längd över allt än 30 meter, en större bredd än 7 meter eller ett större djupgående än 2,82 meter. Max höjd är 22 meter. Fartyg med stort djupgående i kanalen ska vara uppmärksamma på att vattendjupet kan minskas.

 • Blåstavlor är vita diagonala tavlor som upplyser om att det är cirka 300 meter kvar till bro eller sluss.
 • Fripåle är rödvita pålar som är placerade framför en sluss eller bro. Ett fartyg får varken passera en fripåle i anslutning till en sluss eller bro, eller förtöja mellan en fripåle och en sluss eller bro, innan pågående verksamhet har avslutats och kanaltjänstemannen gett klartecken för passage.
 • Signal från bro eller någon annan signal ska följas. Om en kanaltjänsteman ger andra anvisningar för sjötrafiken har dessa prioritet före fastställda ljus- och ljudsignaler.

Allmänna råd Göta Kanal

 • Det är inte tillåtet att bada i farleden i anslutning till broar och slussanordningar. Fiske i anslutning till broar och slussanordningar, som kan påverka passagen, bör undvikas.
 • Alla fartyg ska följa kanalhållarens säkerhetsanvisningar vid slussning och bropassager, samt fortlöpande hålla sig underrättade om kanalhållarens information om sjötrafiken på kanalen.
 • Fartyg med en längd av minst 15 meter bör vara utrustade med AIS respektive VHF och ständigt passa VHF-kanal 16 samt 10 under gång på Göta kanal. Därutöver bör fartyg och fritidsfartyg ha tillgång till mobilnät för att kunna ta del av aktuell sjötrafikinformation från kanalhållaren via SMS-tjänst.
 • Fartyg får inte segla, ankra eller förtöja i en grävd eller sprängd del av kanalen. Man får dock förtöja vid en brygga eller i en hamn i en grävd eller sprängd del av kanalen.
 • Ett fartyg som ligger förtöjt vid kaj i kanalen bör under mörker och vid nedsatt sikt ha lämplig bländfri belysning så att det är synligt för passerande fartygstrafik.
 • Högsta tillåtna fart i kanalen är 5 knop. Alla fartyg ska alltid framföras med säker fart, det vill säga en fart i vilken de hinner undvika eventuella kollisioner och kan fås att stanna upp inom en för situationen lämplig distans. Vid nedsatt sikt bör fartyg och fritidsfartyg framföras med minskad fart.
 • Fartyg som har fler än 12 passagerare ombord i kommersiell trafik har företräde framför andra fartyg. Fritidsfartyg ska ge företräde åt alla andra slag av fartyg vid passage i grävda eller sprängda delar av kanalen.
 • Möten och omkörningar får endast genomföras om siktsträckan, farledsutrymmet, strömförhållandena och omständigheterna i övrigt medger att de kan genomföras på ett säkert sätt. Ett fartyg och fritidsfartyg får inte köra om ett annat fartyg eller fritidsfartyg i grävda eller sprängda delar av kanalen om inte det upphunna fartyget gett sitt medgivande till omkörningen.

Vid Spetsnäskanalen ska fartyg som går västerut signalera tre långa. De som går österut signalerar en lång ljudsignal. Notera också anmälan via VHF i bilden.
Bild:Transportstyrelsen.
Vid Spetsnäskanalen ska fartyg som går västerut signalera tre långa. De som går österut signalerar en lång ljudsignal. Notera också anmälan via VHF i bilden.

Allmän farled

Göta kanal är en så kallad allmän farled. Begreppet allmän farled innebär oftast att det är Sjöfartsverket som är en så kallad farledshållare och därför ska stå för utmärkning och nödvändigt underhåll för att farleden ska gå att använda.

”I Göta kanal så har detta ansvar dock blivit ålagt AB Göta Kanalbolag. Sjöfartsverket ser positivt på att Transportstyrelsen tagit fram en ny kanalföreskrift, vilken kan öka säkerheten på kanalen samt att regelverket blivit mer lättbegripligt”, säger Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning.


Så här svarar Mats Hörström på Transportstyrelsen på min fråga om hur det kommer sig att Sverige inte följer de internationella reglerna för kanalfart som gäller tex i Europa:


”Regelverket följer i tillämpliga delar internationell norm, men är i huvudsak anpassad efter våra nationella förhållanden gällande sjötrafiken på Göta kanal. Genom vårt globala maritima nätverk har vi haft en bra omvärldsbevakning i detta avseende. Därigenom har vi kommit till insikt att nationella tillämpningar förekommer globalt för liknande sjövägar. Alltså är inte vår tillämpning unik i detta sammanhang.


Likaså var detta ett önskemål från branschen och som vi har varit lyhörda på, även om vi är väl medvetna om att kanalen besöks av utländska sjöfarare från både när och fjärran.


Förutom vår nya föreskrift för sjötrafiken på Göta kanal, rekommenderar jag att sjöfarare även tar del av kanalbolagets skepparguide innan färden påbörjas. Detta skapar förutsättningar för både en säker och trevlig upplevelse på kanalen”, avslutar Mats Hörström.

 

 

Hela Transportstyrelsens föreskrift, TSFS 2019:140 finns att läsa här.
Ladda gärna ned *Klicka vidare*Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

 


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut